BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs


IEEP '10 - II REGIONALNA KONFERENCIJA: INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE
22-26 jun, 2010, Zlatibor, Srbija

                                                

ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЕЕП 2010

 

Друга Регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе” одржана је на Златибору од 22. до 26. јуна 2010. године у организацији Друштва термичара Србије и Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, а под покровитељством Министарства животне средине и просторног планирања, Министарства рударства и енергетике, Министарства за науку и технолошки развој, Инжењерске коморе Србије и Привредне коморе Србије. Конференцију је званично отворио др Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике у Влади Републике Србије. Програм конференције састојао се од седам основних сесија, постер сесије, а били су презентирани и радови студената докторских студија из великог броја тематских области.

Инвестирање у област рационалне потрошње енергије и заштите животне средине – била је једна од главних тема конференције, имајући у виду да су инвестиције у област енергетске ефикасности један од кључних предуслова одрживости привредног развоја, посебно у индустрији.

Потврђено је очекивање да ће теме конференције и ове године побудити значајно интересовање стручњака из источне и југоисточне Европе, али и из Јапана, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Холандије и других земаља. Стога је оправдано рећи да је конференција у потпуности оправдала очекивања. На конференцији је представљено више од 120 радова аутора из 16 земаља. Било је присутно преко 200 учесника и других гостију. Учесници су били стручњаци различитих струка, што даје печат мултидисциплинарном прилазу решавања проблема енергетске ефикасности и заштите животне средине, као и увођењу концепта енергетске ефикасности у област управљања практичним јавним политикама. У оквиру постер сесије, организована је и изложба на којој су се представиле производне и консултантске фирме из Србије и иностранства.

Последњег дана конференције одржан је округли сто на коме су учесници изнели своја запажања и предлоге како унапредити енергетску ефикасност у Србији. На бази те дискусије и свега оног што се могло чути током трајања конференције, организациони одбор је, између осталог, презентирао закључке, које можемо формулисати на следећи начин:

1. Потребно је задржати регионални карактер конференције «ИЕЕП». Предложено је да се следећа конференција одржи 2011. године, што је поздрављено од стране учесника. Након неспорног успеха претходних конференција, констатовано, да ИЕЕП значајно доприноси дисеминацији и размени искустава, информација и знања, као и успостављању мреже контаката.

2. Од највећег значаја је подизање свести свих структура друштва (државних структура, индустријског сектора, грађана) о потреби унапређења енергетске ефикасности.

3. Посебну пажњу треба посветити образовању и промовисању примера успешне праксе, како у ширем окружењу, региону Југоисточне Европе, тако и у Србији.

4. У Србији је потребно створити предуслове за развој тржишта опреме и услуга из области енергетске ефикасности. Потребно је да држава створи повољан амбијент за инвестирање у побољшање енергетске ефикасности, да креира потребу предузећа за побољшањем енергетске ефикасности, а посебно да мотивише мала и средња предузећа за улагања у ову област.

5. Посебну пажњу треба посветити доношењу одговарајуће законске и техничке регулативе која би обезбедила правни оквир за улагања у ову област. У том смислу, очекује се да Закон о рационалној потрошњи енергије, који ће се ускоро наћи и на јавној расправи, постане "замајац" активности и привредног развоја у овој области. Неопходно је убрзати доношење одговарајућих подзаконских докумената којим би се омогућила брза примена пројеката за унапређење енергетске ефикасности у индустрији, али и у зградарству, даљинском грејању, јавној расвети и другим областима. Један од значајних елемената је формирање Фонда за енергетску ефикасност, што је овом приликом, у свом уводном обраћању, најавио и др Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике Републике Србије.

6. Значајна пажња на овој конференцији посвећена је обновљивим изворима енергије (ОИЕ). За ширу примену ОИЕ нагло је порасло интересовање после усвајања уредбе о стимулативним ценама електричне енергије из ОИЕ. Административна процедура за почетак градње постројења веома је компликована и дуга (и више од годину дана). За брзу примену ОИЕ неопходно је што је могуће више упростити и скратити постојећи административни поступак.

7. Треба наћи начин да се остварује у већем обиму трансфер знања из сфере научних истраживања у конкретне и примењене пројекте у индустрији, али и сфери јавних политика. Држава треба да потпомаже овај процес, нпр. одговарајућим субвенцијама (поменуто је 20 %) за сваки примењени пројекат. То ће доприносити бржем привредном развоју земље.

8. Држава мора да јача своје институције и стручна тела која се баве овом облашћу, а посебно Агенцију за енергетску ефикасност Републике Србије. Потребно је континуирано јачати (кадровски, материјално и финансијски) ове институције, а на општинском нивоу, требало би системски оспособљавати енергетске менаџере за газдовање енергијом, који би  доносили, усвајали и имплементирали стратегије развоја локалне самоуправе у овој области.

9. Промоција активности у областима енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије може допринети њиховом успешнијем и бржем спровођењу. У том смислу, потребно је остваривати континуирану сарадњу са медијима, како националним, тако и локалним, али је неопходно да буде више извештаја о остварењу пројеката у области енергетике (од стране надлежних министарстава и институција). Податке о финансираним научним пројектима учинити доступним ијавним.

10. Неопходно је обезбедити међусобну сарадњу и више координације министарстава и надлежних институција у области ЕЕ и ОИЕ

11. Треба наставити и интензивирати међународну, а посебно међурегионалну, сарадњу у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

12. Како су три идеала сваке јавне политике, укључујући и политику енергетске ефикасности, - мултидисциплинарност, јавност и нормативност, конференција је доказала, да је мултидисциплинарност - атрибут који је у потпуности остварен, да је на јавности и промоцији ове области потребно посебно радити.

 

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.